ΕΠΕΙΓΟΝ - Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ότι για να αναλάβουν  υπηρεσία θα πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

Την ημέρα της πρόσληψης να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου- ψυχίατρου οι οποίες θα είναι πρωτότυπες).

 1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αν πρόκειται για πτυχίο εξωτερικού χρειάζεται να κατατεθεί επιπλέον η επίσημη μετάφραση του πτυχίου, η αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου

 1. Πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (για τους κλάδους που απαιτείται).
 2. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού /διδακτορικού διπλώματος – αν υπάρχει - για αναγνώριση συνάφειας και μισθολογική κατάταξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

α) Για την αναγνώριση της συνάφειας από το ΠΥΣΠΕ απαιτούνται α) Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας (παρέχεται από την Υπηρεσία) β) Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων και γ) περίληψη εργασίας ή περιεχόμενα.

β) Αν πρόκειται για τίτλους εξωτερικού χρειάζεται να κατατεθεί επιπλέον η επίσημη μετάφραση του και η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

γ) Σε περίπτωση που αντί του μεταπτυχιακού κατατεθεί πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών, σε αυτό θα πρέπει να εμφανίζεται ο βαθμός του πτυχίου, η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων του μεταπτυχιακού φοιτητή υπογεγραμμένο από τον Καθηγητή του Προγράμματος των Μεταπτυχιακών Σπουδών.

δ) Εφόσον το μεταπτυχιακό/διδακτορικό αποτέλεσε απαραίτητο προσόν για την πρόσληψη στην Ειδική Αγωγή δεν απαιτείται αναγνώριση συνάφειας από το υπηρεσιακό συμβούλιο για μισθολογική κατάταξη.

 1. Φωτοαντίγραφο Σεμιναρίου 400 ωρών στην Ε.Α.Ε. σε περίπτωση πρόσληψης από τους πίνακες Ειδικής Αγωγής.
 2. Πιστοποιητικό γνώσης γραφής BRAILLE ή Ε.Ν.Γ. για πρόσληψη στην Ειδική Αγωγή (αν υπάρχει)
 1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για έγγαμους ή γονείς με τέκνα.

        Το επίδομα τέκνων δίνεται για άγαμα τέκνα:

α.    μέχρι τη συμπλήρωση και του 18ου έτους ή 19ου αν είναι στη Β/θμια εκπαίδευση

β. εφόσον φοιτούν σε οποιοδήποτε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, μεταπτυχιακά προγράμματα, (δημόσια, ιδιωτικά, ημεδαπής ή αλλοδαπής) ανάλογα με τα προβλεπόμενα εξάμηνα της Σχολής στην οποία φοιτούν και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους.

Απαιτούνται οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης και σε περίπτωση διακοπής σπουδών να προσκομιστεί Βεβαίωση Διαγραφής/Διακοπής.

γ. Για τέκνα ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με   ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, απαιτείται βεβαίωση ΚΕΠΑ σε ισχύ.

 1. Αποδεικτικό ΑΦΜ (εκκαθαριστικό ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ.)
 2. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
 3. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου ασφαλισμένου του ΙΚΑ (Α.Μ.Α)
 4. Βεβαίωση ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα εκτός ΙΚΑ ( π.χ ΤΣΜΕΔΕ κτλ) – εφόσον υπάρχει – από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου ασφαλισμένου στο ταμείο αυτό.
 5. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ (για τους άντρες)
 6. Πρόσφατες πρωτότυπες ιατρικές γνωματεύσεις α) από παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και β) από ψυχίατρο ιδιώτη ή δημοσίου νοσοκομείου, στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα.

              Αν δεν υπάρχουν συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την Υπηρεσία) και οι γνωματεύσεις θα πρέπει να προσκομιστούν άμεσα και οπωσδήποτε πριν από την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας διαφορετικά θα γίνεται εξαίρεση του αναπληρωτή από αυτή (σχετ. το αριθμ. 1744/18-04-2018 (ΑΔΑ: Ω6ΨΖ4653ΠΣ-Λ0Ζ) έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ)

 1. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ τράπεζας (για προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων και οποιασδήποτε Τράπεζας για προσλήψεις μέσω τακτικού προϋπολογισμού) που θα αναγράφεται με ευκρίνεια το ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό.
 2.   Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας και την μισθολογική εξέλιξη
 • Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (παρέχεται από την Υπηρεσία)
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης. (παρέχεται από την Υπηρεσία)
 • Τα σχετικά ένσημα ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η.
 • Όλες τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (για προϋπηρεσία που προσφέρθηκε σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης).
 • Όλες τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για προϋπηρεσία που προσφέρθηκε σε Ιδιωτικά σχολεία και έχουν εκδοθεί από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
 • Για προϋπηρεσίες οι οποίες έχουν προσφερθεί σε άλλους φορείς (Δημόσιο, ΟΤΑ,    ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005) των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αν υπάρχουν)

                                 α) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου θα αναφέρονται με σαφήνεια: Οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

β) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή      του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

 1. Βεβαιώσεις ελέγχου γνησιότητας πτυχίου, μεταπτυχιακού, προϋπηρεσιών (εάν   υπάρχουν)
 2. Έντυπο ατομικών στοιχείων (παρέχεται από την Υπηρεσία)
 3. Δήλωση τοποθέτησης (παρέχεται από την Υπηρεσία)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση α) περί μη άσκησης ποινικής δίωξης β) περί μη συνταξιοδότησης γ) περί μη άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα (παρέχεται από την Υπηρεσία)
 5. Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) προσκομίζει στην υπηρεσία τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα.
 6. Πράξη ανάληψης υπηρεσίας (Υπογράφεται στην Υπηρεσία)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Οι αναπληρωτές/τριες που δεν θα αναλάβουν υπηρεσία θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο που θα στείλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση μη ανάληψης υπηρεσίας.
 2. Οι αναπληρωτές/τριες που θα λάβουν άδεια π.χ κύησης – λοχείας- μειωμένου ωραρίου θα πρέπει να ενημερώσουν την Διεύθυνση κατά την ανάληψη υπηρεσίας.
 3. Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) προσκομίζει στην υπηρεσία τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα.(γνωμάτευση ΚΕΠΑ)

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ τα δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών ΕΣΠΑ - ΠΔΕ - ΤΑΚΤΙΚΟΥ.