Μεταφορά μαθητών εκτός της προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής.

Απόφαση 95030/ΓΔ4/7-6-2017 (ΦΕΚ 2073/Β/15-6-2017) του Υπουργείου Παιδείας

1. Αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που για εκπαιδευτικούς και οικονομικούς λόγους κρίνεται αναγκαία η μεταφορά μαθητή ή μαθητών σε σχολεία εκτός της προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής, η μεταφορά καθορίζεται με απόφαση:

α) του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για μεταφορά μαθητή /μαθητών από διαφορετικές όμορες Περιφερειακές και Δημοτικές ενότητες, εντός της ίδιας Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου κατοικίας του/των μαθητή/ών μέχρι το σχολείο υποδοχής, καθώς

Νομοθεσία

 


Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων Ν.3528/9-2-2007

Νέο Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο 31-10-2011 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ν.36992-10-2008 

Καθορισμός ωραρίου των ΕΕ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑ Αρ.28915.Γ6.3-4-2007

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα στα Δημοτικά σχολεία και στα 28 Ολοήμερα Πειραματικά σχολεία 23-8-2006

Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Εκπαίδευσης Π.Δ. 1.3-1-2003

Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων προϊσταμένων και διευθυντών μονάδων εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων Αρ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002

Ωρολόγιο πρόγραμμα και ωράριο εργασίας σε δημοτικών σχολείων Αρ.Φ.12.79.51.33.14-1-2000

 

Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων Π.Δ. 200/13-7-1998, 201/13-7-1998

Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού σχολείου Π.Δ. 7.10-1-1995

 

Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.1566/30-9-1985

Οργάνωση και λειτουργία των μονάδων Ειδικής Αγωγής Π.Δ.603/21-9-1982

Επιλογή στελεχών εκπάιδευσης Ν.3467/21-6-2006