Σας ενημερώνουμε ότι: σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/φ.18.31/2361/οικ.22433/14-06-2019 (ΑΔΑ:78ΜΡ465ΧΘΨ- 3ΧΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 « για το χρονικό διάστημα από την 11η Ιουνίου 2019 ως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν σε τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, ένταξη, προαγωγή, επιλογή ή και τοποθέτηση προϊσταμένων ...καθώς επίσης απαγορεύεται και η έκδοση κάθε άλλης αντίστοιχης προς τις προαναφερόμενες πράξεις που αφορούν οποιαδήποτε μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών...».

Οι εν λόγω απαγορεύσεις αφορούν και σε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες..συνεπώς δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις/ανακοινώσεις για την πλήρωση θέσεων προσωπικού, ανακοινώσεις για μεταθέσεις/μετατάξεις/μεταθέσεις κάθε κατηγορίας προσωπικού, πίνακες επιλογής προσωπικού. Τέλος δεν συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια καθώς και λοιπά συμβούλια για τα θέματα που εμπίπτουν στις ανωτέρω απαγορεύσεις, δεν υπογράφονται ούτε δημοσιεύονται πράξεις διορισμού/προσλήψεων, αποσπάσεων ή μετατάξεων/μεταθέσεων. Επιπλέον σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει πριν από την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται ήτοι αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά την λήξη της αναστολής.