Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας μετά την εξέταση ενστάσεων εκπαιδευτικών επί των προσωρινών πινάκων με την αριθμ. 4/15-1-2020 Πράξη του και ύστερα από τις απαραίτητες διορθώσεις, ανακοινώνει τους οριστικούς Πίνακες με τα στοιχεία-μόρια των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών α) για βελτίωση θέσης β) για οριστική τοποθέτηση (που διενεργήθηκαν σύμφωνα με την με αρ. 176287/Ε2/12-11-2019 ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.)

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60-ΣΜΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-ΣΜΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ79,01.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ86.