«Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση, σχολικό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ 5184904, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020
Η δράση αποσκοπεί στη διεύρυνση ή/και συμπλήρωση των δημιουργικών δραστηριοτήτων στα προγράμματα σπουδών του Νηπιαγωγείου, ώστε να έρθουν οι μαθητές – από τα πρώτα χρόνια του μαθητικού τους βίου – σε επαφή με την αγγλική γλώσσα, η οποία έχει εμπεδωθεί ως κοινή γλώσσα συνεννόησης (lingua franca) στη σύγχρονη εποχή, και η καλή γνώση της οποίας αποτελεί πολύτιμο εφόδιο για τη ζωή τους. Η επαφή των μαθητών από μικρή ηλικία με την αγγλική γλώσσα, μέσω δραστηριοτήτων, θα διευρύνει τους μαθησιακούς τους ορίζοντες και θα ενισχύσει την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων, συμπληρώνοντας παράλληλα τον ενιαίο και διαθεματικό χαρακτήρα των προγραμμάτων του Νηπιαγωγείου. Περαιτέρω, θα διευκολύνει τη μετάβαση των μαθητών στις επόμενες βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου η αγγλική γλώσσα διδάσκεται ως διακριτό μάθημα με τρόπο αυτοτελή και συστηματικό.
Στο πλαίσιο της δράσης απασχολούνται οι αναγκαίοι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06 – Αγγλικής σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που καθορίζεται με την υπ. αριθμ. Φ.80378/ΓΔ4/05-07-2021 Υ.Α (ΦΕΚ Β’ 3311/26-07-2021).
Τα αποτελέσματα της Δράσης αφορούν στη:
· Στήριξη της προετοιμασίας των νηπίων για τη μετάβασή τους στη Δημοτική Εκπαίδευση.
· Ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων των νηπίων για την προσωπική ολοκλήρωση, ανάπτυξη και κοινωνική τους ένταξη.
· Ανάπτυξη αντιληπτικών ικανοτήτων και κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων.
Κατεβάστε ΕΔΩ τα απαραίτητα έντυπα δράσης.
 
«Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία, σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ:5184907 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ΕΣΠΑ 2014-2020. (Αναπληρωτές σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ και ΔΥΕΠ)
Η Πράξη αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κυρίως στο γραμματισμό, αλλά και στον αριθμητισμό και επιπλέον σε συμπληρωματικά αντικείμενα, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους. Επίσης, η πράξη αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων στις ΤΥ-ΖΕΠ και στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης των παραπάνω μαθητών/τριών (οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών/τριών) και των ΔΥΕΠ.
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης, θα στελεχώσουν τις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, σε σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης και τις ΔΥΕΠ, με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα. Επίσης, στο πλαίσιο της Πράξης θα απασχοληθεί το αναγκαίο ΕΕΠ (ΠΕ23 – Ψυχολόγοι και ΠΕ30 – Κοινωνικοί Λειτουργοί) σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες για τη στήριξη μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΒΠ) στις ΔΥΕΠ όπου παρουσιάζεται σχετική ανάγκη.
Τέλος, υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης της Πράξης (π.χ. ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και Δημοσιότητας, προμήθεια αναλωσίμων κ.λπ.).
Κατεβάστε ΕΔΩ τα απαραίτητα έντυπα δράσης.
 
«Υποστήριξη Λειτουργίας Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Επέκταση Λειτουργίας Ολοήμερου Δημοτικού, σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΣΑΕ 2022ΣΕ44520002, στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
Το Έργο αφορά στην υποστήριξη λειτουργίας των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων καθώς και στην επέκταση λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού, για την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας, σε όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας.
Στο πλαίσιο του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, με την ενιαία παροχή γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων, προσφέρεται η ευκαιρία για την πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών.
Από το σχολικό έτος 2022-2023, τίθεται σε εφαρμογή, πιλοτικά σε εκείνες τις σχολικές μονάδες που ορίζονται και για κάθε επόμενο σχολικό έτος, το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη της επέκτασης λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού. Στόχος της επέκτασης της λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού είναι η κάλυψη αναγκών για μαθησιακή, παιδαγωγική και εν γένει εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών και η ανάγκη υποστήριξης οικογενειών με έμφαση στην υποστήριξη των εργαζόμενων γονέων, σύμφωνα με το άρθρο 371, του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α’).
Στο πλαίσιο του Έργου απασχολούνται οι αναγκαίοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), προκειμένου να στελεχώσουν τις σχολικές μονάδες του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου καθώς και την επέκταση λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού.
Συμπληρωματικά υλοποιούνται οι αναγκαίες δράσεις δημοσιότητας ΕΣΠΑ.
Κατεβάστε ΕΔΩ τα απαραίτητα έντυπα δράσης.
 
«Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΣΑΕ:2022ΣΕ44520000 του ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (έργο μεταφερόμενο στο ΕΣΠΑ 2021-2027 / πρώην Εξατομικευμένη)
Το Έργο αφορά στην ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.
Στόχος του Έργου είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
Στο πλαίσιο του Έργου, απασχολούνται οι αναγκαίοι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ) προκειμένου να στελεχώσουν Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και Τμήματα Ένταξης στα γενικά σχολεία.
Κατεβάστε ΕΔΩ τα απαραίτητα έντυπα δράσης.
 
«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ:5184989 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ΕΣΠΑ 2014-2020
Η Πράξη αφορά στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής αγωγής.
Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη και η συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή του σχολείου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων σε ποιοτική εκπαίδευση, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
Στο πλαίσιο αυτό απασχολούνται:
– εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συλλειτουργούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης (παράλληλη στήριξη) και υποστηρίζουν αποκλειστικά τους μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους
– Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και
– Αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σχολικοί Νοσηλευτές/ΕΕΠ) για τους μαθητές που χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας.
Συμπληρωματικά υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.
Κατεβάστε ΕΔΩ τα απαραίτητα έντυπα δράσης.
 
«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το έτος 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ:5184589 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ΕΣΠΑ 2014-2020
Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής αγωγής, η οποία συμπεριλαμβάνει και την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑμEΑ λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π., με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)/ Σχολικοί Νοσηλευτές ΠΕ25, για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας, για το σχολικό έτος 2022-2023.
Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
Στο πλαίσιο αυτό απασχολείται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) – Σχολικοί Νοσηλευτές ΠΕ25.
Η Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη των ΑμΕΑ είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ΑμεΑ στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ’ επέκταση στη σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Κατεβάστε ΕΔΩ τα απαραίτητα έντυπα δράσης.
 
«ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2022-2023» με κωδικό ΣΑΕ 2022ΣΕ44520001 στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ
Η δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη της λειτουργίας του θεσμού των Νηπιαγωγείων με δίχρονη προ-σχολική εκπαίδευση καθώς και στην επέκταση της λειτουργίας του νέου αναβαθμισμένου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
H σημασία της αναβάθμισης της αγωγής και εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία με δίχρονη προσχολική αγωγή αποτελεί βασικό πυλώνα και προτεραιότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με την αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Τα αποτελέσματα της δράσης αφορούν:
• στη στήριξη της προετοιμασίας των νηπίων για τη μετάβασή τους στη Δημοτική Εκπαίδευση,
• στην ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων των νηπίων για την προσωπική ολοκλήρωση, ανάπτυξη και κοινωνική τους ένταξη όπου με τις ανωτέρω δεξιότητες, επιδιώκεται να ενισχυθεί η κριτική τους σκέψη, η δημιουργικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η επίλυση προβλημάτων και η εποικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων τους,
• στην ανάπτυξη αντιληπτικών ικανοτήτων και κοινωνικών- συναισθηματικών δεξιοτήτων,
• στην πιλοτική εφαρμογή του νέου αναβαθμισμένου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
• στη μαθησιακή, παιδαγωγική και εν γένει εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών
• στην κάλυψη των αναγκών υποστήριξης των οικογενειών με έμφαση στην υποστήριξη των εργαζόμενων γονέων.
Στο πλαίσιο της δράσης απασχολούνται οι αναγκαίοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για να στελεχωθούν τα τμήματα των Νηπιαγωγείων για τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση στο σύνολο των εκπαιδευτικών μονάδων (Νηπιαγωγείων) της χώρας καθώς και στη λειτουργία του νέου αναβαθμισμένου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
Συμπληρωματικά υλοποιούνται οι αναγκαίες δράσεις δημοσιότητας ΕΣΠΑ.
Κατεβάστε ΕΔΩ τα απαραίτητα έντυπα δράσης.
«Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», με κωδικό ΟΠΣ 5070727, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Σκοπός της δράσης είναι η ενημέρωση, η συμβουλευτική και η ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας, ήτοι μαθητές με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εκπαιδευτικοί, γονείς και άλλοι εμπλεκόμενοι, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διαχειριστούν αποτελεσματικά κρίσιμες και απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως η πανδημία του COVID 19, δημιουργώντας ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, την προστασία των μαθητών και των οικογενειών τους, καθώς και της σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.
Ειδικότερα οι στόχοι είναι γνωστικοί, κοινωνικο-συναισθηματικοί και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανταπόκρισης σε καταστάσεις κρίσης/εκτάκτων αναγκών.
Στο πλαίσιο της δράσης θα επιχειρηθεί:
– η ανάπτυξη, εφαρμογή και διάδοση Σχεδίων Δράσης αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, όπως η πανδημία του COVID 19, για την ύπαρξη ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος ανοιχτού στην κοινωνία και φιλικού προς τη διαφορετικότητα,
– η συνεργασία των εμπλεκόμενων ατόμων και ομάδων της σχολικής κοινότητας, η συνεργασία με την οικογένεια και όταν αυτό απαιτείται η υποστήριξη, η διαμεσολάβηση και η διασύνδεση αυτής με τους κατάλληλους φορείς,
– η συμπερίληψη των μαθητών, των εκπαιδευτικών, αλλά και των γονέων στις προτεινόμενες ενημερωτικές δράσεις και δράσεις προσομοίωσης,
– η απόκτηση πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας μέσα από την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή και υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών που θα προάγουν την ποιότητα των παρεχόμενων υποστηρικτικών και διαμεσολαβητικών υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης, και
– η περισυλλογή και ο επαναπροσδιορισμός προσωπικών, οικογενειακών και προτεραιοτήτων του ατόμου, της ομάδας και της σχολικής κοινότητας.
Επιπλέον, ο ρόλος των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα είναι ανιχνευτικός, ενημερωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός.
Ειδικότερα, για την επίτευξη των στόχων της δράσης προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν συνεργατικές μέθοδοι εντός των σχολικών μονάδων, με άλλες σχολικές μονάδες, γονείς, φορείς και υπηρεσίες, τοπικές αρχές ή ομάδες (όπως αρμόδια υπουργεία, τοπικές Αρχές, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, πρόσωπα και ομάδες που έργο τους είναι η προστασία του πολίτη, κλπ).
Επίσης, προβλέπεται να σχεδιαστούν διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες αξιοποιώντας την υπάρχουσα γνώση και εμπειρία, προωθώντας ταυτόχρονα σύγχρονες πρακτικές, όπως εργαστήρια, role play, εξ αποστάσεως εφαρμογές κλπ.
Ο σκοπός, οι στόχοι, η μεθοδολογία, οι ρόλοι και οι διαδικασίες θα διέπονται από τους βασικούς κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας και θα είναι εναρμονισμένοι με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, την ευρωπαϊκή πολιτική και τις προτεραιότητές της.
Ωφελούμενοι της δράσης θα είναι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι σχολικές μονάδες.
Κατεβάστε ΕΔΩ τα απαραίτητα έντυπα δράσης.
«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 6001982 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027
Η Πράξη αποσκοπεί στην υποστήριξη και ενίσχυση του θεσμού της προσχολικής εκπαίδευσης με την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων της χώρας.
Η ενσωμάτωση της αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του προγράμματος του Νηπιαγωγείου-μεθοδολογικά και θεματικά- σε σχέση με τη γλωσσική και ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων για την ενίσχυση της πολυγλωσσικής επίγνωσης, της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και τη διαμόρφωση της ταυτότητας του ενεργού πολίτη στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία (ΦΕΚ Β’ 3311/26-07-2021). Η επαφή των μαθητών από μικρή ηλικία με την αγγλική γλώσσα, μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων βιωματικού χαρακτήρα, θα διευρύνει τους μαθησιακούς τους ορίζοντες και θα ενισχύσει την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων, συμπληρώνοντας παράλληλα τον ενιαίο και διαθεματικό χαρακτήρα των προγραμμάτων του Νηπιαγωγείου. Περαιτέρω, θα διευκολύνει τη μετάβαση των μαθητών στην επόμενη βαθμίδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου η αγγλική γλώσσα διδάσκεται ως διακριτό μάθημα με τρόπο αυτοτελή και συστηματικό.
Τα αποτελέσματα της Πράξης αφορούν:
· στη στήριξη της προετοιμασίας των νηπίων για τη μετάβασή τους στη Δημοτική Εκπαίδευση.
· στην ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων των νηπίων για την προσωπική ολοκλήρωση, ανάπτυξη
και κοινωνική τους ένταξη
· στην ανάπτυξη αντιληπτικών ικανοτήτων και κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων.
Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολούνται οι αναγκαίοι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06 – Αγγλικής σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που καθορίζεται με την υπ. αριθμ. Φ.80378/ΓΔ4/05-07-2021 Υ.Α (ΦΕΚ Β’ 3311/26-07-2021).
Συμπληρωματικά προβλέπονται δράσεις δημοσιότητας και υποστήριξης της Πράξης.
Διάρκεια υλοποίησης της Πράξης: 01/08/2023 – 30/6/2027 (Σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026).
Κατεβάστε ΕΔΩ τα απαραίτητα έντυπα δράσης.
 
 «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026», με κωδικό ΟΠΣ: 6001589 του Τομεακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027
Η πράξη αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κυρίως στο γραμματισμό, αλλά και στον αριθμητισμό και επιπλέον σε συμπληρωματικά αντικείμενα, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους. Επίσης, η πράξη αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των προ σφυγοπαίδων στις ΤΥ-ΖΕΠ και στ ις Δο μές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προ σφύγων (ΔΥΕΠ).
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της Ένταξης των παραπάνω μαθητών/τριών (οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών/τριών) και των ΔΥΕΠ.
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης, στελεχώνουν τις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, σε σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης και τις ΔΥΕΠ, με κύριο αντικείμενο την ενίσχυση της ελληνομάθειας ή/και την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας, αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα. Επίσης, στο πλαίσιο της Πράξης απασχολείται το αναγκαίο ΕΕΠ (ΠΕ23 – Ψυχολόγοι και ΠΕ30 – Κοινωνικοί Λειτουργοί) σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες για τη στήριξη μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Ρομά και Υπηκόους Τρίτων Χωρών/ πρόσφυγες/μετανάστες), καθώς και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΒΠ) στις ΔΥΕΠ όπου παρουσιάζεται σχετική ανάγκη.Συμπληρωματικά προβλέπονται δράσεις δημοσιότητας και υποστήριξης της Πράξης.
Η διάρκεια υλοποίησης της Πράξης είναι από 01/08/ 2023 έως 30/06/2027 (Σχολικά έτη 2023 -2024, 2024-2025, 2025-2026).
Κατεβάστε ΕΔΩ τα απαραίτητα έντυπα δράσης.
 
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 6001774, του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021- 2027.
Η Πράξη αφορά στην υποστήριξη λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, για την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, προς όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας, για όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας.

Στο πλαίσιο του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, με την ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων, προσφέρεται η ευκαιρία για την πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών.

Επίσης, υποστηρίζονται τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που έχουν ενταχθεί σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου επιχειρείται η δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών/τριών, χωρίς διακρίσεις, στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Επιπλέον, η Πράξη αφορά στην εφαρμογή νέου, αναβαθμισμένου προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και συγκεκριμένα στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του Ολοήμερου προγράμματος, από τις 16:00 έως τις 17:30. Το αναβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών ενισχύεται με δημιουργική απασχόληση, προσφέροντας αντικείμενα σχετιζόμενα με εικαστικές τέχνες, μουσική, αθλητισμό, πολιτισμό κ.λπ., προκειμένου να παρέχεται ένα ποιοτικά αναβαθμισμένο απογευματινό σχολικό ωράριο.

Με αυτόν τον τρόπο, η επέκταση λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στοχεύει, αφενός στην μαθησιακή, παιδαγωγική και εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών/τριών, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε ένα δωρεάν και ποιοτικό σχολικό πρόγραμμα, όπου τους παρέχονται πρόσθετες ευκαιρίες μάθησης, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Αφετέρου, η παράταση του ωραρίου του απογευματινού ολοήμερου δημοτικού σχολείου, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την οικογένεια, έχει σημαντική προστιθέμενη αξία, διότι το σχολείο ευθυγραμμίζεται με το ωράριο εργασίας των εργαζόμενων γονέων και κατά συνέπεια, επιτρέπει μια καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η οποία:

(α) διευκολύνει εργαζόμενους γονείς, στη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και
(β) παρέχει κίνητρα στους γονείς να αναζητήσουν εργασία και ιδιαίτερα, διευκολύνεται η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.
Η Πράξη θα ξεκινήσει σε πιλοτική βάση, όπου θα καλυφθεί περίπου το 50% των σχολείων, κυρίως Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με συγχρηματοδότηση σε αρχική φάση δύο σχολικών ετών (2022-2023 και 2023-2024), ενώ κατόπιν αξιολόγησης και διαθεσιμότητας των στοιχείων του πρώτου έτους υλοποίησης από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Επιτροπή σχέδιο βιωσιμότητας της δράσης.
Η Πράξη συνεισφέρει στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και ειδικότερα, στο ΣΒΑ 4 καθώς διασφαλίζεται η χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη ποιοτική εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολούνται οι αναγκαίοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προκειμένου να στελεχώσουν τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία καθώς και την επέκταση λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού.
Συμπληρωματικά, προβλέπονται δράσεις δημοσιότητας και υποστήριξης της Πράξης.

Διάρκεια υλοποίησης της Πράξης: 01/08/2022 – 30/6/2025 (Σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024).

Κατεβάστε ΕΔΩ τα απαραίτητα έντυπα δράσης.
 
«Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ & ΤΕ), σχολικά έτη 2022-2026» με κωδικό ΟΠΣ: 6001626, του Τομεακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027 / (πρώην Εξατομικευμένη)
Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.
Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
Στο πλαίσιο της Πράξης, απασχολούνται οι αναγκαίοι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ) προκειμένου να στελεχώσουν Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και Τμήματα Ένταξης στα γενικά σχολεία.
Συμπληρωματικά προβλέπονται δράσεις δημοσιότητας και υποστήριξης της Πράξης.
Η διάρκεια υλοποίησης της Πράξης είναι από 01/08/2022 έως 30/06/2027 (Σχολικά έτη 2022-2023 , 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026).
Κατεβάστε ΕΔΩ τα απαραίτητα έντυπα δράσης.
 
«Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση», με κωδικό ΟΠΣ: 6001660 του Περιφερειακού Προγράμματος: «Θεσσαλία» του ΕΣΠΑ 2021-2027
Μέσω της Πράξης επιδιώκεται η στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της συνεκπαίδευσης και η ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των μαθητών/τριών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα σχολεία γενικής αγωγής της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλιστεί η συμπερίληψη και η ισότιμη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΑμεΑ και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη και οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Ειδικότερα μέσω της Πράξης επιτυγχάνεται:
α.) η ενίσχυση των σχολικών μονάδων με εκπαιδευτικούς οι οποίοι συλλειτουργούν και συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό της τάξης και υποστηρίζουν τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με εύλογες προσαρμογές στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους. Επίσης, της υποστήριξης των σχολικών μονάδων με το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές/τριες που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) για όσους μαθητές/τριες χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας.
β.) η ενίσχυση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., πρώην ΚΕ.ΣΥ.) με εκπαιδευτικούς και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για την αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών/τριών με στόχο την συμπερίληψη και ένταξη των μαθητών/τριών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές στο σχολικό περιβάλλον και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.
γ.) η ανάπτυξη Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και η σύσταση και λειτουργία Επιτροπών Διαγνωστικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) με την υποστήριξη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί) για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών και την παραπομπή τους στα ΚΕΔΑΣΥ για γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον.
Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολούνται Εκπαιδευτικοί, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που υποστηρίζουν μαθητές ΑΜΕΑ με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στα σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης και στελεχώνουν τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και τις Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.).Συμπληρωματικά υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.
Η διάρκεια υλοποίησης της Πράξης είναι από 01/08/2023 έως 31/12/2028
(Σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 & 2027-2028)
Κατεβάστε ΕΔΩ τα απαραίτητα έντυπα δράσης.
 
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 6001764 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027.
Η Πράξη αποσκοπεί στην υποστήριξη της λειτουργίας του θεσμού των Νηπιαγωγείων με δίχρονη προσχολική εκπαίδευση καθώς και στην επέκταση της λειτουργίας του νέου αναβαθμισμένου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Η επέκταση της λειτουργίας του σχολείου χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την οικογένεια έχει σημαντική προστιθέμενη αξία για την κοινωνία καθώς
α) εξασφαλίζει την πρόσβαση όλων των μαθητών/τριών σε ένα δωρεάν και ποιοτικό σχολικό πρόγραμμα δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες μάθησης, αντισταθμίζοντας τις ανισότητες που προκύπτουν λόγω του διαφορετικού κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου και
β) συνεισφέρει τόσο στη διευκόλυνση της συμμετοχής των γονέων-κηδεμόνων στην αγορά εργασίας όσο και στη στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος.

Η Πράξη θα ξεκινήσει σε πιλοτική βάση, όπου θα καλυφθεί περίπου το 50% των σχολείων, κυρίως Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με συγχρηματοδότηση σε αρχική φάση δύο σχολικών ετών (2022-2023 και 2023-2024), ενώ κατόπιν αξιολόγησης και διαθεσιμότητας των στοιχείων του πρώτου έτους υλοποίησης από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Επιτροπή σχέδιο βιωσιμότητας της δράσης.

H σημασία της αναβάθμισης της αγωγής και εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία με δίχρονη προσχολική αγωγή αποτελεί βασικό πυλώνα και προτεραιότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με την αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τα αποτελέσματα της Πράξης αφορούν:
• στη στήριξη της προετοιμασίας των νηπίων για τη μετάβασή τους στη Δημοτική Εκπαίδευση,
• στην ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων των νηπίων για την προσωπική ολοκλήρωση, ανάπτυξη και κοινωνική τους ένταξη όπου με τις ανωτέρω δεξιότητες, επιδιώκεται να ενισχυθεί η κριτική τους σκέψη, η δημιουργικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η επίλυση προβλημάτων και η εποικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων τους,
• στην ανάπτυξη αντιληπτικών ικανοτήτων και κοινωνικών- συναισθηματικών δεξιοτήτων,
• στην πιλοτική εφαρμογή του νέου αναβαθμισμένου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
• στη μαθησιακή, παιδαγωγική και εν γένει εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών
• στην κάλυψη των αναγκών υποστήριξης των οικογενειών με έμφαση στην υποστήριξη των εργαζόμενων γονέων.

Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολούνται οι αναγκαίοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για να στελεχωθούν τα τμήματα των Νηπιαγωγείων για τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση στο σύνολο των εκπαιδευτικών μονάδων (Νηπιαγωγείων) της χώρας καθώς και στη λειτουργία του νέου αναβαθμισμένου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
Συμπληρωματικά προβλέπονται δράσεις δημοσιότητας και υποστήριξης της Πράξης.

Διάρκεια υλοποίησης της Πράξης: 01/08/2022 – 30/6/2025 (Σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024).

Κατεβάστε ΕΔΩ τα απαραίτητα έντυπα δράσης.
«Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού Ψυχολόγου και του Κοινωνικού Λειτουργού», με κωδικό ΟΠΣ 6001779, του Τομεακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027.
Σκοπός της δράσης είναι η απασχόληση αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κατηγορίας κλάδων ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ σε σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός της δράσης είναι η ενημέρωση, η συμβουλευτική και η ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας, ήτοι μαθητών/μαθητριών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εκπαιδευτικών, γονέων και άλλων εμπλεκομένων, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διαχειριστούν αποτελεσματικά κρίσιμες και απρόβλεπτες καταστάσεις, δημιουργώντας ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, την προστασία των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους, καθώς και της σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.
Ειδικότερα οι στόχοι είναι γνωστικοί, κοινωνικοσυναισθηματικοί και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανταπόκρισης σε καταστάσεις κρίσης/εκτάκτων αναγκών.
Επιπλέον, ο ρόλος των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα είναι ανιχνευτικός, ενημερωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός.
Ειδικότερα, για την επίτευξη των στόχων της δράσης προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν συνεργατικές μέθοδοι εντός των σχολικών μονάδων, με άλλες σχολικές μονάδες, γονείς, φορείς και υπηρεσίες, τοπικές αρχές ή ομάδες (όπως αρμόδια υπουργεία, τοπικές Αρχές, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, πρόσωπα και ομάδες που έργο τους είναι η προστασία του πολίτη, κλπ).
Επίσης, προβλέπεται να σχεδιαστούν διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες αξιοποιώντας την υπάρχουσα γνώση και εμπειρία, προωθώντας ταυτόχρονα σύγχρονες πρακτικές, όπως εργαστήρια, role play, εξ αποστάσεως εφαρμογές κλπ. Ο σκοπός, οι στόχοι, η μεθοδολογία, οι ρόλοι και οι διαδικασίες θα διέπονται από τους βασικούς κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας και θα είναι εναρμονισμένοι με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, την ευρωπαϊκή πολιτική και τις προτεραιότητές της.
Ωφελούμενοι της δράσης θα είναι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι σχολικές μονάδες. Συμπληρωματικά προβλέπονται δράσεις δημοσιότητας και υποστήριξης της Πράξης. Διάρκεια υλοποίησης της Πράξης: 01/08/2023 – 30/06/2027 (Σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026).
Κατεβάστε ΕΔΩ τα απαραίτητα έντυπα δράσης.
 
«Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2023- 2024.
Το Έργο αφορά στην πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) όλων των ειδικοτήτων και κλάδων, που θα προσληφθούν, με Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) σε όλη τη χώρα.
Σκοπός του Έργου είναι να καλύψει ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό και να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλη τη χώρα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν και θα ωφεληθούν άμεσα οι μαθητές σε όλη τη χώρα ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες.
Κατεβάστε ΕΔΩ τα απαραίτητα έντυπα δράσης.