Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, 2022-2023,

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, 2022-2023,

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνει σύμφωνα με την αρ. 126423/Ε4/14-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΔΑ46ΜΤΛΗ-ΨΦ2) εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., τον οριστικό πίνακα με τα στοιχεία – μόρια των αιτούμενων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή  μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα.