Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Λάρισας σχ.έτους 2021-2022.

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Λάρισας σχ.έτους 2021-2022.

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνονται οι προσωρινοί Πίνακες με τα στοιχεία-μόρια των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με την με αρ. 144421/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ85Ρ46ΜΤΛΗ-7Λ8) εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,

β) σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων, θα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο dipelar@sch.gr από τη Δευτέρα 13/12/2021 έως και την Παρασκευή 17/12/2021 και ώρα 14:00.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Μητρώα Δασκάλων (τηλ. 2414409837, 814) & Νηπιαγωγών-Ειδικοτήτων (τηλ. 2414409840).

Σημείωση: Οι προσωρινοί πίνακες μορίων των αιτούμενων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών, θα ανακοινωθούν μετά τις 7 Ιανουαρίου 2022.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων για μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων για μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε με εξειδίκευση στην Ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών και στην γραφή braile των τυφλών.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων για μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ/ΕΕΕΕΚ.