Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ) Λάρισας, δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καθιστά τον οικείο ιστότοπο της, προσβάσιμο από άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23.09.2020,όπως ισχύει) αναφορικά με την Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των Οργανισμών του δημοσίου τομέα), και του άρθρου 7 του ν.4591/2019.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο της ΔΠΕ Λάρισας: https://dipe.lar.sch.gr/

 

Κατάσταση συμμόρφωσης

Η ιστοσελίδα της ΔΠΕ Λάρισας συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4727/2020 με την επιφύλαξη του άρθρου 40 του ίδιου νόμου. Σε αυτή την κατεύθυνση, εκτός της σχεδίασης του ιστοτόπου για εύκολη πλοήγηση, έχει ενσωματωθεί το Accessibility widjet προσβασιμότητας Ιστότοπου της υπηρεσίας UserWay με σκοπό την ικανοποίηση των αρχών της αντιληπτικότητας, της χρηστικότητας, της κατανοησιμότητας και της στιβαρότητας. Επιπρόσθετα, ο ιστότοπος της ΔΠΕ Λάρισας συμμορφώνεται με τα πρότυπα W3C & WCAG 2.0 επιπέδου Α.

Αποποίηση ευθυνών / Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εφαρμοστεί η κατάλληλη τεχνολογική λύση στο περιεχόμενο του ιστοτόπου της ΔΠΕ Λάρισας με αποτέλεσμα τη συμμόρφωση του στα πρότυπα προσβασιμότητας. Στην ίδια κατεύθυνση γίνεται προσπάθεια για την εξεύρεση πόρων για τη συμμόρφωση περιεχομένου που τυχόν δεν έχει προσαρμοστεί στα αυστηρότερα πρότυπα.

Η ΔΠΕ Λάρισας δεν ευθύνεται για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4727/2020, σε τυχόν περιεχόμενο, το οποίο ανακατευθύνει το χρήστη σε ιστοτόπους άλλων φορέων.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του Ν. 4727/2020, στην παρούσα Δήλωση Προσβασιμότητας παρατίθεται λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σύνδεσμος επικοινωνίας – ενημέρωσης μέσω των οποίων, κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλλει παρατηρήσεις για τυχόν ζητήματα προσβασιμότητας που εντοπίζονται στον ιστότοπο (άρθρο 45 Ν.4727/2020), να ενημερώνει τη ΔΠΕ Λάρισας για τυχόν αδυναμία του ιστοτόπου να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και να αιτείται για πληροφορίες που ελλείπουν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 37 και το άρθρο 40.

Η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί:

Διαδικασία εκτέλεσης

Η ΔΠΕ Λάρισας απαντά στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο (κατά προτίμηση στο δηλωμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείου του ενδιαφερόμενου).

Σε περίπτωσης μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα του άρθρου 45 του Ν.4727/2020 «Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών», ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να επικοινωνήσει με τον Συνήγορο του Πολίτη στον σύνδεσμο: https://www.synigoros.gr.