ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Β΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Β΄ ΦΑΣΗ

Δείτε παρακάτω τις εγκυκλίους για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του  ν.4589/2019 (Α ́ 13), υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α ́ του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1694/τ.Γ ́/28-7-2021).

20210729 93990_Ε1 Εγκύκλιος Διορισμών (φάση Β΄)

20210728 93395_Ε1 Υ.Α. Διορισμών (φάση Β΄)