Προσυνταξιοδοτική Βεβαίωση-Απόφαση-έκδοση ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφάλισης.

Προσυνταξιοδοτική Βεβαίωση-Απόφαση-έκδοση ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφάλισης.

Με αφορμή σχετικό θέμα που προέκυψε, ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που προτίθενται να υποβάλλουν στο μέλλον στην υπηρεσία μας, αιτήσεις παραίτησης λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης, ότι για χρόνους ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ, σύμφωνα με τον Ν.4798/2021(αρθ.257,παρ.1) η σχετική προσυνταξιοδοτική βεβαίωση (όπως αυτή εκδίδεται απο τον e-ΕΦΚΑ, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου μέσα στα τελευταία δύο χρόνια πριν απο τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης), συνυποβάλλεται μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Ο λόγος που εξηγεί το προηγούμενο είναι ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 68556/14-02-2022 του e-ΕΦΚΑ, η σχετική Βεβαίωση, ως Απόφαση ανακεφαλαίωσης του χρόνου ασφάλισης, “θα πρέπει να συνυποβάλλεται στο ΔΑΥΚ” ( Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης), που συντάσσεται με ευθύνη της υπηρεσίας μας για τον κάθε υποψήφιο συνταξιούχο και να “αποτυπώνονται σε αυτό οι ανακεφαλαιωμένοι χρόνοι…ανεξάρτητα απο την αλληλογραφία των υπηρεσιών( του ΕΦΚΑ) κατά την επεξεργασία των συνταξιοδοτικών αιτημάτων”.

Κατά συνέπεια:

1) οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, οφείλουν έγκαιρα να προβαίνουν στις προβλεπόμενες ενέργειες για έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης -Απόφασης

2) ακόμη και το απλό Αποδεικτικό υποβολής της σχετικής αίτησης που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ (για όσους έκαναν τις προβλεπόμενες ενέργειες, αλλά όχι έγκαιρα, ώστε να διαθέτουν την ίδια την Βεβαίωση), δεν θεωρείται αρκετό, απο την υπηρεσία μας, ώστε να περιοριζόμαστε σε αυτό, εφόσον είναι απαραίτητη, για την ορθή σύνταξη του ΔΑΥΚ, η ίδια η Βεβαίωση-Απόφαση.

Απο την Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας (Τμήμα Προσωπικού, υπεύθυνοι: Γεωργατζής Νικόλαος, Τσώνας Χρήστος, τηλ.:2414-409813,409812)