Κουσατάλογλου Ευγενία Προϊσταμένη Τμήματος 2414409810
Χατζής Δημήτριος Θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 2414409825
Τσαρούχα Αλίκη e-mail, Πρωτόκολλο 2414409817
Σκάρπα Ηλέκτρα e-mail, Πρωτόκολλο 2414409817
Κοκκινούλη Σοφία
Πρωτόκολλο 2414409821
Δομτζίδης Σπυρίδων Θέματα ERASMUS, Ευρωπαϊκά προγράμματα 2414409835
Μαντζιώκας Κωνσταντίνος Διανομή Σχολικών βιβλίων 2410671001
Γουμενόπουλος Γεώργιος Διανομή Σχολικών βιβλίων 2410671001
Παπαδημόπουλος Γεώργιος Αρχείο 2414409801
Κωστούλη Δήμητρα Αρχείο 2414409801
Γεροκώστας Θεόδωρος Αλληλογραφία Διεύθυνσης 2414409801

Τμήμα Α΄ Διοικητικού

Το Τμήμα Α΄ Διοικητικού είναι αρμόδιο για:

α) την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου και τη διαχείριση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,
β) τη διοικητική υποστήριξη διαγωνισμών,
γ) τη διαχείριση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης που σχετίζονται με υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών,
δ) τον έλεγχο της ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ε) τη διεκπεραίωση κάθε είδους διοικητικών διαδικασιών,
στ) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών,
ζ) την παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων,
η) την παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
θ) τον καθορισμό της περιφέρειας εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή),
ι) την έγκριση των ωρολόγιων προγραμμάτων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της Διεύθυνσης,
ια) τις σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, μετονομασία),
ιβ) την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων,
ιγ) την τήρηση των αρχείων σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν,
ιδ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.