Αγοραστού Ασπασία Αν. Προϊσταμένη Τμήματος 2414409820  
Μούσιου Ζωή Οικογενειακά επιδόματα, εκκαθάριση αποδοχών
2414409823
Κοντογιάννης Γεώργιος Εκκαθάριση αποδοχών 2414409824
Γιακουβή Αθανασία Μισθοδοσία Αναπληρωτών 2414409846
Παππάς Αχιλλέας
Μισθοδοσία Αναπληρωτών 2414409847
Παπαγιαννοπούλου Γεωργία Θέματα Αναπληρωτών 2414409858
Καραγεώργου Σταυρούλα Οδοιπορικά, υπερωρίες 2414409826
Γεωργάκης Δημήτριος Οδοιπορικά, υπερωρίες 2414409857
Αλεξούλης Νικόλαος Μεταφορές μαθητών 2414409827
Νταφούλη Ιωάννα Μεταφορές μαθητών 2414409859

Τμήμα Β΄ Οικονομικού

Το Τμήμα Β΄ Οικονομικού είναι αρμόδιο για:
α) τη χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων (Μ.Κ.) στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
β) την συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης, την παρακολούθηση και εκτέλεση αυτού και την σύνταξη του απολογισμού της,
γ) την έκδοση των πράξεων μετακίνησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης,
δ) την σύνταξη των καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας και μέριμνα για την αποστολή τους στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΔΥΕΕ), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,
ε) την προώθηση των οικονομικών θεμάτων και την εκκαθάριση δαπανών που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων και διαγωνισμών που διεξάγονται εντός της Διεύθυνσης,
στ) τον έλεγχο των δαπανών μεταφοράς μαθητών,
ζ) τον έλεγχο των προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την ενίσχυση οικογενειών χαμηλού εισοδήματος με τέκνα σε σχολεία,
η) τη μέριμνα για την παροχή τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών συνδέσεων,
θ) την παραλαβή και διάθεση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων,
ι) την εν γένει στήριξη των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και του υπηρεσιακού συμβουλίου που λειτουργεί σε αυτήν σε οικονομικής φύσεως θέματα,
ια) την καταβολή μη μισθολογικών παροχών,
ιβ) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πιστώσεων και την τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Δεσμεύσεων,
ιγ) τον έλεγχο και την υποβολή δικαιολογητικών για την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.
ιδ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.