Σάββα Ανδρομάχη
Αν. Προϊσταμένη Τμήματος 2414409830
Παναγιώτου Παναγιώτης
Γραμματέας ΠΥΣΠΕ
2414409831
Θεοδώρου Μαρία Θέματα ΠΥΣΠΕ 2414409832
Διονυσίου Μαρία Λειτουργικά Κενά – Πλεονάσματα, Θέματα ΠΥΣΠΕ 2414409829
Ζώτου Βασιλική Λειτουργικά Κενά – Πλεονάσματα, Θέματα ΠΥΣΠΕ 2414409829
Λιάπης Βασίλειος Λειτουργικά Κενά – Πλεονάσματα 2414409833
Ροζακέα Ναταλία Myschool 2414409828
Βερυκίου Δήμητρα
Myschool 2414409839
Καλομπάτσιου Μαρία Μητρώο Εκπαιδευτικών 2414409840
Κολαξή Ιωάννα Μητρώο Εκπαιδευτικών 2414409814
Αγγελούση Βάνα Μητρώο Εκπαιδευτικών
2414409838
Σαλτογιάννης Δημήτριος
Μητρώο Εκπαιδευτικών
2414409811
Λαγκούρα Αγγελική Μητρώο Εκπαιδευτικών 2414409822
Φραγκιαδάκη Πελαγία Μητρώο Εκπαιδευτικών 2414409837
Αδαμόπουλος Θωμάς Έλεγχος Γνησιότητας Αναπληρωτών 2414409842
Τσότσας Ευάγγελος Άδειες 2414409843
Κωνσταντίνου Αθανάσιος Άδειες 2414409844
Γώγου Βασιλική Άδειες, Σχολικά Γεύματα 2414409849
Τσώνας Χρήστος Εκδρομές, συντάξεις, αντιστοιχίες τίτλων
2414409812
Γεωργατζής Νικόλαος Συντάξεις 2414409813

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού είναι αρμόδιο για:

α) θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία,

β) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου που λειτουργεί στη Διεύθυνση,

γ) τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης,

δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια,

ε) την τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης,

στ) τις διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,

ζ) την καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

η) την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης,

θ) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές,

ι) τη μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού,

ια) τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

ιβ) τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης,

ιγ) την επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ.,

ιδ) την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων,

ιε) την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την έδρα τους στη

Διεύθυνση Εκπαίδευσης,

ιστ) την κατανομή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης,

ιζ) την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

ιθ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.