Σάββα Ανδρομάχη Αν. Προϊσταμένη Τμήματος 2414409830
Παναγιώτου Παναγιώτης Γραμματέας ΠΥΣΠΕ 2414409831
Θεοδώρου Μαρία Θέματα ΠΥΣΠΕ 2414409832
Σαλτογιάννης Δημήτριος Θέματα ΠΥΣΠΕ 2414409833
Ντάνα Ειρήνη Myschool 2414409834
Ροζακέα Ναταλία Myschool 2414409828
Βερυκίου Δήμητρα Myschool 2414409839
Παπαγεωργίου Γραμματική Μητρώο Εκπαιδευτικών, Απεργίες 2414409837
Καλομπάτσιου Μαρία Μητρώο Εκπαιδευτικών 2414409840
Κολαξή Ιωάννα Μητρώο Εκπαιδευτικών 2414409814
Μούσιου Ζωή
Μητρώο Εκπαιδευτικών, αντιστοιχίες τίτλων 2414409814
Τσιάρα – Δάσσιου Ιωάννα Μητρώο Εκπαιδευτικών 2414409838
Κωστούλη Δήμητρα Μητρώο Εκπαιδευτικών 2414409811
Κατσαρέλη Αναστασία
Μητρώο Εκπαιδευτικών 2414409822
Νικολαΐδου Ευπραξία Μητρώο Εκπαιδευτικών 2414409822
Αδαμόπουλος Θωμάς Διοικητική υποστήριξη 2414409849
Τσότσας Ευάγγελος Άδειες 2414409843
Κωνσταντίνου Αθανάσιος Άδειες 2414409844
Τσώνας Χρήστος Συντάξεις 2414409812
Γεωργατζής Νικόλαος Συντάξεις 2414409813

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού είναι αρμόδιο για:

α) θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία,

β) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου που λειτουργεί στη Διεύθυνση,

γ) τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης,

δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια,

ε) την τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης,

στ) τις διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,

ζ) την καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

η) την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης,

θ) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές,

ι) τη μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού,

ια) τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

ιβ) τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης,

ιγ) την επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ.,

ιδ) την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων,

ιε) την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την έδρα τους στη

Διεύθυνση Εκπαίδευσης,

ιστ) την κατανομή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης,

ιζ) την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

ιθ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.