Τμήμα Πληροφορικής

Κολοκοτρώνης Δημήτριος Προϊστάμενος Τμήματος 2414409850
Λάλος Ευάγγελος Διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων & δικτύων, τεχνική υποστήριξη Η/Υ & δικτύων, υποστήριξη σε θέματα ΤΠΕ 2414409851
Δούβλης Θεόδωρος Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. – Τεχνική υποστήριξη Σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της ΔΠΕ Λάρισας. Ιστοσελίδα Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.: https://sites.google.com/view/yplhnet-dipe-lar 2414409852

Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Το Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών είναι αρμόδιο για:

α) τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου και λοιπών φορέων του δημοσίου που χειρίζονται τα επιμέρους τμήματα της οικείας Διεύθυνσης,

β) την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης,

γ) τη δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδομένων,

δ) την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπου και την παροχή υπηρεσιών επιπέδου 1 έως 4 μέσω αυτού,

ε) την παρακολούθηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

στ) την ψηφιοποίηση και τον ανασχεδιασμό διαδικασιών,

ζ) την υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα,

η) τη μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των δεδομένων και των δικτύων,

θ) την ενημέρωση και διαχείριση μητρώου ψηφιακής υποδομής,

ι) την υποστήριξη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων,

ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Υπουργική Απόφαση 222084/ΓΔ4/2018 – ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018
Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Βάση της παραπάνω υπουργικής απόφασης…
1. Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών υπηρετούν στα Τμήματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους έργου από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ86 του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 
2. Ο Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών: 
α) υποστηρίζει το έργο του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογικών και 
β) έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης των αντίστοιχων σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για θέματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές υποδομές τους (Η/Υ, Δίκτυα Η/Υ, εργαστήρια, διαδικτυακή σύνδεση κ.ά.) σε επίπεδο υλικού και λογισμικού. 
3. Ειδικότερα, ο Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών: 
α) υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 86 Πληροφορικής της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στο εργαστηριακό τους έργο, 
β) παρέχει υποστήριξη είτε επιτόπια, είτε μέσω απομακρυσμένης βοήθειας, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω ενιαίου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αιτημάτων (ticketing system) για θέματα σχετικά με τις υποδομές Τ.Π.Ε. των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
γ) υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε θέματα χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού, 
δ) υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε θέματα χρήσης και λειτουργίας των εφαρμογών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Για τα συστήματα αυτά προβαίνει σε αναλυτική καταγραφή αιτημάτων τεχνικής στήριξης που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, αναλαμβάνοντας την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυσή τους, 
ε) συνεργάζεται με τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. στη συντήρηση της υλικοτεχνικής υποδομής (τοπικά δίκτυα Η/Υ, υπολογιστές, εκτυπωτές, κεντρικούς εξυπηρετητές (servers), παραμετροποίηση δρομολογητών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, εγκατάσταση-διαχείριση-συντήρηση διακομιστών ιστού (web servers), διακομιστών αλληλογραφίας (mail servers) κ.τ.λ.), 
στ) συνεργάζεται με τις υπηρεσίες και τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία του Π.Σ.Δ. για τη συντήρηση ενεργητικού και παθητικού εξοπλισμού, την καλή λειτουργία και τον σχεδιασμό επέκτασης και αναβάθμισης των υφιστάμενων δικτύων των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ., με σκοπό την αδιάλειπτη πρόσβαση της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας στο Διαδίκτυο και στις προσφερόμενες εκπαιδευτικές και διοικητικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
ζ) υποστηρίζει συντονιστικά τις δράσεις του Υπουργείου σε ό,τι αφορά στον εξοπλισμό και στο λογισμικό των εργαστηρίων πληροφορικής των σχολείων και των Ε.Κ. της αρμοδιότητάς του, 
η) ενημερώνει, μέσω του Προϊσταμένου του, το Διευθυντή Εκπαίδευσης σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών προβλημάτων των υποδομών και υπηρεσιών Τ.Π.Ε. στις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ., 
θ) έχει την εποπτεία της ενημέρωσης των Πληροφοριακών Συστημάτων που αναπτύσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και σχετίζονται με δράσεις Τ.Π.Ε. των Σχολικών Μονάδων και των Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
ι) επισκέπτεται τα σχολεία και τα Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής σε θέματα οργάνωσης, τεχνικής υποστήριξης, λειτουργίας των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής, εκπαιδευτικού λογισμικού και εφαρμογών Η/Υ και ενημερώνεται: 
αα) για την υφιστάμενη κατάσταση των εργαστηρίων, 
ββ) για τη χρήση και αξιοποίηση του εργαστηρίου και 
γγ) για τα προβλήματα και τις ανάγκες που παρουσιάζονται, 
ια) συμβάλλει στη διαμόρφωση σύγχρονων τάσεων στις υποδομές και τις υπηρεσίες τηλεματικής των σχολικών εργαστηρίων. 
4. Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο των διοικητικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν.