Παπαδοπούλου Σοφία Προϊσταμένη Τμήματος 2414409861
Ζάννα Ευδοκία Θέματα Νηπιαγωγείων 2414409862
Θεοδωρίκα Κωνσταντίνα Θέματα Νηπιαγωγείων 2414409864
Γώγου Βασιλική Ειδική Αγωγή 2414409863
Πώποτα Χριστίνα Θέματα Δημοτικών, ΔΥΕΠ 2414409865
Αγγελούση Βάνα Θέματα Δημοτικών 2414409860
Αργύρη Βασιλική Θέματα Δημοτικών 2414409872
Σίμου Στέλλα Θέματα Δημοτικών 2414409856
Διονυσίου Μαρία Λειτουργικά κενά – πλεονάσματα 2414409829
Ζώτου Βασιλική Λειτουργικά κενά – πλεονάσματα 2414409841
Γουμενόπουλος Γεώργιος Σχολικά γεύματα 2414409848
Γκούμα Ιωάννα Σχολικά γεύματα 2414409848
Χατζημίχου Κωνσταντίνα Υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων 2414409871
Κατσιγιάννη Αγγελική Θέματα σχολικών δραστηριοτήτων 2414409868
Γεωργίου Φώτιος Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής 2414409868

Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Το Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για:

α) θέματα εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών,

β) την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας,

γ) θέματα λειτουργίας ολοήμερων σχολείων,

δ) τη διαίρεση τάξεων σε τμήματα,

ε) θέματα ειδικής αγωγής,

στ) την έγκριση κατ’ οίκο διδασκαλίας,

ζ) την εφαρμογή προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και τη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής,

η) θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές μονάδες,

θ) θέματα λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων,

ι) τη διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών,

ια) την εποπτεία προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων,

ιβ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.